Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes kërkon gjithsej (28) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon gjithsej (4) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Shoqërore
 • (1) Inxhinieri Elektronike / Informatikë / Teknologji Informacioni / Inxhinieri Telekomunikacioni / Shkenca Kompjuterike

Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

 • (6) Shkenca Kompjuterike/Inxhinieri Elektronike/ Teknologji Informacioni/ Informatikë/ Inxhinieri Telekomunikacioni

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Ndërtimi
 • (1) Shkenca Juridike

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura(Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (5) Histori / Filologji / Arkivistikë

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profil studimi:

 • (8) Inxhinieri Elektrike / Inxhinieri Gjeodet / Arkitekturë

 Qendra e Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeu i Forcave të Armatosura (Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 •  (3) Histori / Gazetari / Letërsi
Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme kërkon gjithsej (22) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (18) praktikantë me profil studimi:

 • (10) Shkenca Shoqërore
 • (4) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (2) Informatikë / Inxhinieri Elektronike / Inxhinieri Informatike / Gjeoinformatikë
 • (1) Shkenca Inxhinierike

Agjencia për Mbështjetjen e Vetqeverisjes Vendore (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomi/Financë
 • (1) Juridik
 • (1) Shkenca Sociale
 • (1) Gjuhë të huaja (Anglisht)
Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkon (32) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Drejtoria e Fondit Kombëtar (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Financë

Drejtoria AFMIS (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Informatikë Ekonomike

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit Ekonomik, Nxitjes së Biznesit dhe Çështjeve të Tregtisë kërkon (3) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Drejtoria e Politikave të Tregut të Brendshëm kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Juridike

Drejtoria e Politikave të Nxitjes së Biznesit kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Çështjeve të Tregtisë së Jashtme kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse kërkon (3) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Drejtoria e Aseteve dhe Shërbimeve të Përgjithshme ( Sektori Arkivë-Protokollit) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Shkenca Shoqërore

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Shoqërore

Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike kërkon (2) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Drejtoria e Administrimit të Pronës Shtetërore kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Privatizimit dhe Shitjes kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë (Tiranë) kërkon gjithsej (2) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Ekonomike

Dega e Thesarit Tiranë (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Ekonomik Financë

Enti Kombëtar i Banesave (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Inxhineri ndërtimi/Hidroteknik

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Master Profesional: Gazetari / Marketing / Shkenca Komunikimi / Shkenca Politike /Gjuhë Letërsi / Gjuhë e Huaj
 • (2) Master Profesional: Shkenca Shoqёrore

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Shkenca Ekonomike
 • (1) Shkenca Shoqërore

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

 • (5) Shkenca Ekonomike / Inxhinieri Mekanike / Shkenca Juridike

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Informatikë

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) (Autostrada Tiranë-Durrës) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Inxhinjerike/ Shkencat e Natyrës
 • (1) Shkenca Ekonomike

Korporata e Investimeve Shqiptare kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik-Financë
 • (1) Graphic Design

 

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë kërkon gjithsej (89) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Elektrike
 • (2) Inxhinieri Mekanike
 • (2) Mekatronike Materiale Mjedisi
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (2) Shkenca Shoqërore

Agjencia Kombëtare Bërthamore (Tiranë) kërkon (1) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM) (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Inxhinieri Miniera / Gjeoinxhinieri
 • (1) Ekonomik / Financë
 • (1) Juridik

 Sekretariati Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri IT
 • (1) Inxhinieri Miniera / Naftë

 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Kimi
 • (1) Gjeografi
 • (4) Inxhinieri Gjeologjike dhe Hidrogjeologji
 • (1) Burimet Minerale
 • (1) Gjeoinformatik

 Agjencia Shtetërore për Shpronësimin (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Shoqërore
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (2) Shkenca Juridike
 • (2) Inxhinieri Ndërtimi/Shkenca Inxhinierike

Drejtoria e Përgjithshme Detare (Durrës) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca Ekonomike / Sociale/ Juridike / Navigacion / Inxhinierie Navale

Instituti I Transportit (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Mjedisi
 • (1) Ekonomist

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizimeve dhe Mbetjeve (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Inxhinieri Ndërtimi me profil hidroteknike
 • (1) Shkenca Politike dhe Administrim Publik

Autoriteti Rrugor Shqiptar (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Inxhinieri Ndërtimi

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

 • (6) Hidrokarbure, Hidroenergjitike dhe Minerare.

Instituti i Ndërtimit (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Arkitekturë , Inxhinieri Konstruktor / Hidro / Ndërtimi

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (1) Shkenca Juridike

Autoriteti Portual Durrës kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (1) Navigacion dhe Menaxhim Detar

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Urbanistikë, Arkitekturë apo fusha të tjera të lidhura me planifikimin e territorit
 • (1) Inxhinjer mjedisi
 • (1) Studime G.I.S

ALBPETROL sh.a Fier kërkon (14) praktikante:

 • (3) Inxhinieri Mekanike
 • (4) Inxhinieri Prodhimi
 • (3)Inxhinieri Gjeologjike
 • (2) Inxhinieri Elektrike
 • (2) Inxhinieri Gjeofizike

“KESH” sha.a (Tiranë) kërkon (12) praktikantë me profil studimi:

 • (6) Inxhinieri Mekanike
 • (4) Inxhinieri Elektrike
 • (2) Analizë Matematike
Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë kërkon gjithsej (97) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon 20 praktikantë me profil studimi:

 • (13) Juridik
 • (4) Histori
 • (2) Ekonomik
 • (1) Shkenca Sociale

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kërkon 16 praktikantë me profil studimi:

 • (10) Drejtësi
 • (5) Shkenca Sociale
 • (1) Mjekësi

Agjencia Kombëtare e Falimentimit (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Ekonomik

Komiteti Shqipëtar i Birësimeve (Tiranë) kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Histori

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës(Tiranë) kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (1) Punë Sociale ose Sociologji
 • (1) Psikologji/Shkenca Sociale

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit kërkon 16 praktikantë me profil studimi:

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike

Zyra Përmbarimore Tiranë kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (5) Juridik
 • (1) Shkenca Ekonomike

Zyra Përmbarimore Durrës kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik

Zyra Përmbarimore Korçë kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • (1) Juridik

Zyra Përmbarimore Vlorë kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik

Zyra Përmbarimore Elbasan kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik

Zyra Përmbarimore Shkodër kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • (1) Juridik

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Teknologji Informacioni (IT)

Instituti i Mjekësisë Ligjore (Tiranë) kërkon 10 praktikantë me profil studimi:

 • (5) Juridik
 • (3) Infermieri
 • (2)  Financë

Arkivi Shtetëror Sistemi Gjyqësor (Tiranë) kërkon 7 praktikantë me profil studimi:

 • (7) Drejtësi

Agjencia e Trajtimit të Pronave (Tiranë) kërkon 15 praktikantë me profil studimi:

 • (8) Drejtësi
 • (7) nxhinieri Ndërtimi (Gjeodet)

Qëndra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Komunikimi/Gazetari
 • (1) Teknologji Informacioni (IT)