Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Ministria e Financave dhe Ekonomisë kërkon (32) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Drejtoria e Fondit Kombëtar (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Financë

Drejtoria AFMIS (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Informatikë Ekonomike

Drejtoria e Përgjithshme e Politikave të Zhvillimit Ekonomik, Nxitjes së Biznesit dhe Çështjeve të Tregtisë kërkon (3) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Drejtoria e Politikave të Tregut të Brendshëm kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Juridike

Drejtoria e Politikave të Nxitjes së Biznesit kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Çështjeve të Tregtisë së Jashtme kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse kërkon (3) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Drejtoria e Aseteve dhe Shërbimeve të Përgjithshme ( Sektori Arkivë-Protokollit) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Shkenca Shoqërore

Drejtoria e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Shoqërore

Drejtoria e Përgjithshme e Pronës Publike kërkon (2) praktikantë gjithsej sipas ndarjes:

Drejtoria e Administrimit të Pronës Shtetërore kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Privatizimit dhe Shitjes kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Përgjithshme e Taksës së Pasurisë (Tiranë) kërkon gjithsej (2) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Ekonomike

Dega e Thesarit Tiranë (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Ekonomik Financë

Enti Kombëtar i Banesave (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Inxhineri ndërtimi/Hidroteknik

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Master Profesional: Gazetari / Marketing / Shkenca Komunikimi / Shkenca Politike /Gjuhë Letërsi / Gjuhë e Huaj
 • (2) Master Profesional: Shkenca Shoqёrore

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Shkenca Ekonomike
 • (1) Shkenca Shoqërore

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

 • (5) Shkenca Ekonomike / Inxhinieri Mekanike / Shkenca Juridike

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Informatikë

Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë (DPM) (Autostrada Tiranë-Durrës) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Inxhinjerike/ Shkencat e Natyrës
 • (1) Shkenca Ekonomike

Korporata e Investimeve Shqiptare kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Ekonomik-Financë
 • (1) Graphic Design