Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë kërkon gjithsej (89) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Elektrike
 • (2) Inxhinieri Mekanike
 • (2) Mekatronike Materiale Mjedisi
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (2) Shkenca Shoqërore

Agjencia Kombëtare Bërthamore (Tiranë) kërkon (1) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera (AKSEM) (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Inxhinieri Miniera / Gjeoinxhinieri
 • (1) Ekonomik / Financë
 • (1) Juridik

 Sekretariati Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri IT
 • (1) Inxhinieri Miniera / Naftë

 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Kimi
 • (1) Gjeografi
 • (4) Inxhinieri Gjeologjike dhe Hidrogjeologji
 • (1) Burimet Minerale
 • (1) Gjeoinformatik

 Agjencia Shtetërore për Shpronësimin (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Shoqërore
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (2) Shkenca Juridike
 • (2) Inxhinieri Ndërtimi/Shkenca Inxhinierike

Drejtoria e Përgjithshme Detare (Durrës) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca Ekonomike / Sociale/ Juridike / Navigacion / Inxhinierie Navale

Instituti I Transportit (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Mjedisi
 • (1) Ekonomist

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizimeve dhe Mbetjeve (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Inxhinieri Ndërtimi me profil hidroteknike
 • (1) Shkenca Politike dhe Administrim Publik

Autoriteti Rrugor Shqiptar (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Inxhinieri Ndërtimi

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

 • (6) Hidrokarbure, Hidroenergjitike dhe Minerare.

Instituti i Ndërtimit (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Arkitekturë , Inxhinieri Konstruktor / Hidro / Ndërtimi

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (1) Shkenca Juridike

Autoriteti Portual Durrës kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (1) Navigacion dhe Menaxhim Detar

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Urbanistikë, Arkitekturë apo fusha të tjera të lidhura me planifikimin e territorit
 • (1) Inxhinjer mjedisi
 • (1) Studime G.I.S

ALBPETROL sh.a Fier kërkon (14) praktikante:

 • (3) Inxhinieri Mekanike
 • (4) Inxhinieri Prodhimi
 • (3)Inxhinieri Gjeologjike
 • (2) Inxhinieri Elektrike
 • (2) Inxhinieri Gjeofizike

“KESH” sha.a (Tiranë) kërkon (12) praktikantë me profil studimi:

 • (6) Inxhinieri Mekanike
 • (4) Inxhinieri Elektrike
 • (2) Analizë Matematike