Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë

Ministria së Infrastrukturës dhe Energjisë kërkon gjithsej (132) praktikantë sipas ndarjes:

Aparat(Tiranë) kërkon 10 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Shkenca Juridike
 • (2) Shkenca Shoqërore
 • (1) Inxhinieri Ndërtimi
 • (1) Inxhinieri Mjedisi
 • (1) IT
 • (2) Inxhinieri Elektrike/mekanike/gazi

Agjencia Kombëtare Bërthamore (Tiranë) kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • Gjeologji-Miniera

Agjencia për Eficencën së Energjisë(Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Arkitekturë

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera(Tiranë) kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri miniere
 • Ekonomist
 • Jurist

 Sekretariati Kombëtar Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (Tiranë) kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca komjuterike
 • Shkenca ekonomike

 Shërbimi Gjeologjik Shqiptar(Tiranë) kërkon 8 praktikantë me profil studimi:

 • (1) GjeoInformatikë
 • (1) Gjeologji Inxhinierike
 • (1) Gjeologji e Përgjithshme
 • (1) Burime Minerale
 • (1) Hidrokarbure( Fier)
 • (1) Hidrogjeologji
 • (1) Gjeologji Dentare
 • (1) Laboratori I Analizave Të Ujërave dhe Mineraleve;

 Agjencia Shtetërore për Shpronësimin (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Inxhinierike (Inxhinieri Ndërtimi)

Autoriteti I Aviacionit Civil (Tiranë) kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca Inxhinierike
 • Administrim Biznesi
 • Shkenca Kompjuterike IT

Drejtoria e Inspektimit Hekurudhor (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Mekanike

Drejtoria e Përgjithshme Detare (Tiranë) kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca Ekonomike
 • Shkenca Sociale
 • Shkenca Juridike,Navigacion,Ing Navale

Instituti I Transportit(Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • Ekonomik
 • Informatik

Organi Kombëtar i Investigimit të Aksidenteve dhe Incidenteve Ajrore në Aviacionit Civil (OKIIA) (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1)Shkenca Ekonomike
 • (1)Shkenca informatike IT

Agjencia Kombetare Ujesjelles Kanalizimeve dhe Mbetjeve(Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Hidroteknike

Autoriteti Rrugor Shqiptar (Tiranë) kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Ndërtimi

Operatori i Sistemit të Transmetimit  kërkon 12 praktikantë:

Njësia operative

Tiranë (2),Elbasan(2),Fier(2),Korçë(2),Burrel(2),Shkodër(2) me profil studimi:

 • Inxhinieri Elektrike
 • Inxhinieri Mekatronike
 • Inxhinieri Elektroike
 • Telekomunikacion

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike kërkon 10 praktikantë:

Durrës (1),Elbasan (1),Fier(1),Korce (1),Gjirokaster(1),Shkoder (1),Kukes(1),Burrel (1),Berat (1),Vlore (1) me profil studimi:

 • Inxhinieri Elektrike

Agjencia Kombetare e Burimeve Natyrore kërkon 7 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri minerare
 • Inxhinieri hidrokarbure
 • Inxhinieri hidroteknike
 • Inxhinieri ne fushen e burimeve te rinovueshme.

Instituti i Ndërtimit(Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Ndërtimi

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor (Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Ekonomik
 • (1) Juridik

Autoriteti Portual Durrës kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri
 • (1) Shkenca Ekonomike

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit kërkon praktikantë me profil studimi:

 • (4) Urbanistikë/Arkitekturë
 • (1) Gjeomatikë/Gjeoinformatikë/Gjeodezi
 • (1) Juridik

ALBPETROL sh.a Fier kërkon 14 praktikante:

QEMNG 1 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinier Nafte
 • Inxhinieri Ndertimi
 • Inxhinieri Hidroteknike

QASHNG Patos 1 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Mekanike

QSHGJ Patos 1 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Elektrik
 • Inxhinieri Nafte
 • Inxhinieri Gjeofizik

QPN Fier 3 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Inxhinieri Prodhimi
 • (1) Inxhinieri Gjeolog

QFSHE 1 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Elektrike

QAKP 1 praktikantë me profil studimi:

 • Ing.Nafte/Ing.Mekanik/Ing.Gjeolog

QPN Kucove 3 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Inxhinieri Elektrik/Teknik
 • (1) Inxhinier Gjeolog

QPN Gorisht 3 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Inxhinier Nafte
 • (1) Inxhinier Gjeolog

ALBGAZ kërkon praktikantë me profil studimi:

 • Juridik
 • Inxhinieri Ndërtimi/Mjedisi, Nafte, Gazi

“KESH” sha.a(Tiranë) kërkon praktikantë me profil studimi:

 • (2) Inxhinieri Hidroteknike
 • (2) Inxhinieri Elektrike
 • (2) Inxhinieri Mekanike