Ministria e Drejtësisë

Ministria e Drejtësisë kërkon gjithsej (210) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati(Tiranë) kërkon 15 praktikantë me profil studimi:

 • (9) Juridik
 • (2) Histori-Filologji
 • (4) Ekonomik

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kërkon 23 praktikantë me profil studimi:

 • (18) Juridik
 • (5) Psikologji/Shkenca Sociale

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve:

IEVP Shkodër kërkon 15 praktikantë me profil studimi:

 • (8) Juridik
 • (7) Psikologji/Shkenca sociale

IEVP Lezhë kërkon 15 praktikantë me profil studimi:

 • (8) Juridik
 • (7) Psikologji/Shkenca sociale

 IEVP Durrës  kërkon 15 praktikantë me profil studimi:

 • (8) Juridik
 • (7) Psikologji/Shkenca sociale

 IEVP Peqin kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik
 • (3) Psikologji/Shkenca sociale

 IEVP Fier kërkon 8 praktikantë me profil studimi:

 • (4) Juridik
 • (4) Psikologji/Shkenca sociale

IEVP Korçë kërkon 8 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik
 • (5) Psikologji/Shkenca sociale

IEVP Elbasan kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (3) Psikologji/Shkenca sociale

 IEVP Berat kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (3) Psikologji/Shkenca sociale

IEVP Kavajë kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • (5) Psikologji/Shkenca sociale

 IEVP Burrel kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (2) Psikologji/Shkenca sociale

 IEVP Fushë Krujë kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik
 • (3) Psikologji/Shkenca sociale

 IEVP Fushë Vlorë kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik
 • (3) Psikologji/Shkenca sociale

IEVP Fushë Rrogozhinë kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik
 • (3) Psikologji/Shkenca sociale

 IEVP Lushnje kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik
 • (3) Psikologji/Shkenca sociale

  IEVP Fushë Tepelenë kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik
 • (3) Psikologji/Shkenca sociale

Agjencia Kombëtare e Falimentimit(Tiranë) kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik

Komiteti Shqipëtar i Birësimeve (Tiranë) kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik

Qendra e Botimeve Zyrtare (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Gjuhë Letërsi

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës(Tiranë) kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (4) Psikologji/Punë Sociale/Sociologji

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit kërkon 26 praktikantë me profil studimi:

Zyra Përmbarimore Tiranë kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • (4) Juridik
 • (1) Shkenca Ekonomike

Zyra Përmbarimore Durrës kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

 • (4) Juridik

Zyra Përmbarimore Korçë kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • (4) Juridik
 • (1) Shkenca Ekonomike

Zyra Përmbarimore Vlorë kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik

Zyra Përmbarimore Kurbin kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik

Zyra Përmbarimore Dibër kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik

Zyra Përmbarimore Elbasan kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik

Zyra Përmbarimore Lushnje kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik

Zyra Përmbarimore Shkodër kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

 • (4) Juridik

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (Tiranë) kërkon 4 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Jurist
 • (1) Financier
 • (1) Shkenca Kompjuterike

Instituti i Mjekësisë Ligjore (Tiranë) kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik
 • (3) Mjek të Përgjithshëm

Arkivi Shtetëror Sistemi Gjyqësor kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (3) Histori

Agjencia e Trajtimit të Pronave (Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Inxhinieri Topograf

Qëndra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • 1 Juridik
 • 1 Psikologji
 • 1 Teknologji Informacioni (IT)