Ministria e Drejtësisë kërkon gjithsej (97) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon 20 praktikantë me profil studimi:

 • (13) Juridik
 • (4) Histori
 • (2) Ekonomik
 • (1) Shkenca Sociale

Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve kërkon 16 praktikantë me profil studimi:

 • (10) Drejtësi
 • (5) Shkenca Sociale
 • (1) Mjekësi

Agjencia Kombëtare e Falimentimit (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Ekonomik

Komiteti Shqipëtar i Birësimeve (Tiranë) kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Histori

Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Provës(Tiranë) kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (1) Punë Sociale ose Sociologji
 • (1) Psikologji/Shkenca Sociale

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit kërkon 16 praktikantë me profil studimi:

Drejtoria e Përgjithshme e Përmbarimit kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Ekonomike

Zyra Përmbarimore Tiranë kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • (5) Juridik
 • (1) Shkenca Ekonomike

Zyra Përmbarimore Durrës kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • (3) Juridik

Zyra Përmbarimore Korçë kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • (1) Juridik

Zyra Përmbarimore Vlorë kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik

Zyra Përmbarimore Elbasan kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik

Zyra Përmbarimore Shkodër kërkon 1 praktikant me profil studimi:

 • (1) Juridik

Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Teknologji Informacioni (IT)

Instituti i Mjekësisë Ligjore (Tiranë) kërkon 10 praktikantë me profil studimi:

 • (5) Juridik
 • (3) Infermieri
 • (2)  Financë

Arkivi Shtetëror Sistemi Gjyqësor (Tiranë) kërkon 7 praktikantë me profil studimi:

 • (7) Drejtësi

Agjencia e Trajtimit të Pronave (Tiranë) kërkon 15 praktikantë me profil studimi:

 • (8) Drejtësi
 • (7) nxhinieri Ndërtimi (Gjeodet)

Qëndra e Parandalimit të Krimeve të të Miturve dhe të Rinjve (Tiranë) kërkon 2 praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Komunikimi/Gazetari
 • (1) Teknologji Informacioni (IT)