Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL kërkon (141) praktikantë në total sipas ndarjes:

Aparati kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca Juridike/Shkenca Ekonomike

(1) Shkenca Shoqerore

Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor (AREB) kërkon gjithsej (14) praktikantë sipas ndarjes:

AREB Korçë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Agronomike

AREB Tiranë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Agronomi/ Shkenca Agronomike

AREB Shkodër kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Agronomike

(4) Shkenca Shoqerore

AREB Lushnje kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Agronomike/Zooteknike

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes se Bimëve kërkon (9) praktikantë me profile studimi:

(3) Veterinar

(3) Agronomi

(3)Shkenca Eknomike/Sociale

Agjencia e Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve kërkon gjithsej (30) praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë (2) praktikantë gjithsej me profile studimi:

(1) Mjekësi Veterinare;

(1) Agronomi

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan kërkon (18) praktikantë me profile studimi:

(15) Mjekësi Veterinare;

(3)  Agronomi e Pergjithshme (Mbrojtje Bimesh)

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër kërkon (8) praktikantë me profile studimi:

(4) Agronomi

(4) Mjekësi Veterinare

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Agronomi

(1) Mjekesi Veterinare

Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore kërkon (32) praktikantë sipas ndarjes:

QTTB  Korçë (14) praktikantë me profile studimi:

(1) Finance

(4) Agronomi

(4) Zooteknike

(4) Veterinari

(1) Kimi

QTTB  Fushë Krujë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Zooteknike

(3) Agronomi

(1) Kimi/Biologji

QTTB Shkodër kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Agronomike.

QTTB Lushnje kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(10) Shkenca Agronomike

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit kërkon gjithsej (26) praktikantë sipas ndarjes:

DUK Durrës kërkon (6) praktikantë me profilin studimor:

(2) Inxhinieri Hidroteknike;

(2) Finance;

(1) Topografi

(1) Arkivë

DUK Lezhë kërkon (3) praktikantë me profilin studimor:

(3) Inxhinieri Ndërtimi (Hidroteknik)

DUK Fier kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Inxhinieri Mekanike

(1) Inxhinieri Elektrike

(1) Inxhinieri Hidroteknike

(1) Finance

(1) Arkive

DUK Korçë kërkon (12) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Juridike

(3) Ingjinieri Hidroteknike

(3) Ekonomi/Finance

(3) ing/topogjeodet

Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural kërkon gjithsej (6) praktikantë me profilin studimor:

(1) Shkenca Ekonomike

(1) Shkenca Bujqesore

(2) Shkenca Shoqerore

(1) Shkenca Juridike

(1) Shkenca Natyrore

Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(4) Akuakulture/Menaxhim Peshkimi

Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve (AKDC) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Natyrore/Kimi

Enti Shteteror i Farave dhe Fidaneve kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Agronomi

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca Juridike

(2) Shkenca Ekonomike

(3) Shkenca Pyjore

(3) Mjekesi Veterinare