Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL kërkon (172) praktikantë në total sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (12) praktikantë me profile studimi:

 • (5) Shkenca Juridike
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (2) Shkenca Agronomike
 • (2) Informatikë
 • (1) Mjekësi Veterinare
 • (1) Inxhinieri Hidroteknike/Inxhinieri Ndërtimi

Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor (AREB) kërkon gjithsej (30) praktikantë sipas ndarjes:

AREB (Korçë) kërkon (14) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Shkenca Juridike
 • (3) Teknologji Informacioni
 • (3) Shkenca Ekonomike
 • (3) Shkenca Agronomike
 • (3) Shkenca Shoqerore (Arkivë)

AREB (Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

 • (5) Shkenca Agronomike/Zooteknike/ Shkenca Ekonomike

AREB (Shkodër) kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

 • (4) Shkenca Ekonomike
 • (6) Shkenca Agronomike

AREB (Lushnjë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Agronomike

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes se Bimëve (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profile studimi:

 • (3) Mjekësi Veterinare
 • (2) Agronomi
 • (1) Shkenca Ekonomike
 • (1) Shkenca Shoqërore
 • (1) Shkenca Kompjuterike.

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve kërkon gjithsej (43) praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve (Tiranë)  kërkon (7) praktikantë me profile studimi:

 • (3) Veterineri
 • (3) Agronomi
 • (1) Financë

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan kërkon (15) praktikantë me profile studimi:

 • (10) Mjekësi Veterinare;
 • (5)  Mbrojtje Bimesh

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër kërkon (11) praktikantë me profile studimi:

 • (5) Mjekësi Veterinare
 • (5) Mbrojtje Bimësh
 • (1) Financë

Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Vlorë kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

 • (5) Mjekësi Veterinare
 • (5) Mbrojtje Bimësh

Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB) kërkon (34) praktikantë sipas ndarjes:

QTTB  (Korçë) kërkon (14) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Financë
 • (4) Agronomi
 • (4) Zooteknikë
 • (4) Veterinari
 • (1) Kimi

QTTB (Fushë Krujë) kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

 • (3) Shkenca Agronomike

QTTB (Shkodër) kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

 • (5) Shkenca Agronomike
 • (1) Shkenca Ekonomike

QTTB (Lushnjë) kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

 • (4) Agronomi

QTTB (Vlorë) kërkon (1) praktikan me profil studimi:

 • (1) Mbrojtje Bimësh

Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit kërkon gjithsej (18) praktikantë sipas ndarjes:

DUK (Durrës) kërkon (6) praktikantë me profilin studimor:

 • (2) Inxhineri
 • (2) Ekonomik
 • (2) Topograf

DUK (Lezhë) kërkon (4) praktikantë me profilin studimor:

 • (1) Inxhinieri Elektrike
 • (1) Inxhinieri Hidroteknike
 • (1) Topograf
 • (1) Elektriçist

DUK (Fier) kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Inxhinieri Ndertimi
 • (1) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Inxhinieri Elektrike
 • (1) Juridik

DUK (Korçë) kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Inxhinieri Hidroteknike
 • (1) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Juridik

Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Tiranë) kërkon gjithsej (6) praktikantë me profilin studimor:

 • (6) Shkenca Bujqësore/Inxhinieri/Arkitekurë

Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës kërkon gjithsej (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Akuakulture Menaxhim Peshkimi

Agjencia Kombëtare e Duhan-Cigareve (AKDC) (Tiranë) kërkon gjithsej (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Shkenca Natyrore/Kimi

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit (Tiranë) kërkon gjithsej (20) praktikantë me profile studimi:

 • (7) Mjekësi Veterinare
 • (5) Teknologji Ushqimore
 • (3) Juridik
 • (3) Shkenca Shoqërore
 • (2) Histori-Gjeografi/Letërsi

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë (Tiranë) kërkon gjithsej (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Ekonomi

Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve (Tiranë) kërkon gjithsej (2) praktikant me profil studimor:

 • (2) Shkenca Agronomike