Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale kërkon (14) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

  • (1) Juridik
  • (2) Ekonomik
  • (1) Inxhinieri elektronike

Instituti i Ish- të Përndjekurve Politik (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

  • (1) Juridik
  • (1) Ekonomik

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Juridik

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

  • (2) Juridik
  • (2) Ekonomik
  • (2) Teknologji Informacioni (IT)

Drejtoria e Politikave Farmaceutike dhe Pajisjeve (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Inxhinieri Elektronike