Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët kërkon gjithsej (4) praktikantë sipas ndarjes:

Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR)Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 • Shkenca Sociale
 • Juridik
 • Teknologji Informacioni

Aparati kërkon 1 praktikantë me profil studimi:

 • Ekonomik/Juridik
Kryeministria

Kryeministria

Kryeministria kërkon gjithsej (81) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(2) Ekonomik

(1) Shkenca Shoqërore/Punë Sociale

(1) Juridik

(1) IT/informatike ekonomike

Agjencia Telegrafike Shqiptare kërkon (5) praktikant me profil studimi:

(2) Gazetari

(1) Gjuhe -Letërsi (Redaktim)

(1) Gjuhe e Huaj ( Anglisht)

(1) Gjuhe e Huaj ( Frëngjisht)

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU) kërkon gjithsej (11) praktikantë sipas ndarjes:

AMBU Tirane kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike
(1) Juridik
(1) Teknologji Informacioni

ZABU Ishem-Erzen-Mat kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike
(1) Shkenca Inxhinierike
(1) Shkenca Natyrore

ZABU Drin-Bune kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Inxhinierike
(1) Shkenca Natyrore

ZABU Vjose kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike
(1) Shkenca Inxhinierike
(1) Shkenca Natyrore

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) kërkon gjithsej (14) praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria e Trajnimit kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(6) IT/Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike

Drejtoria e-Learning kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Mesuesi
(1) Shkenca Komunikimi,
(1) IT
(1) Grafik Designer/Arkitekture
(1) Regji Filmi/Multimedia

Sektori i Cilesise kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Juridike
(1) Shkenca te Natyres
(1) Shkenca Ekonomike

Avokatura e Shtetit kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(10) Shkenca Juridike

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Informatikë Ekonomike

(1) Informatikë

Departamenti I Administrates Publike kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Gjuhë e Huaj(Anglisht)

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik/ Financë
(1) Ekonomik/ Financë/ Administrim Biznesi
(1) Ekonomik Marketing
(1) Juridik
(1) Inxhinieri Ndërtim / Hidroteknik
(1) Inxhinieri Mekanike
(1) Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

Drejtoria Përgjithshme e Arkivave kërkon gjithsej (17) praktikantë sipas ndarjes:

 ASHV Shkodër kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca Shoqërore

 ASHV Dibër kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Shoqërore

ASHV Durrës kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Shoqërore

Lezhë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Shoqërore

AQSH Tiranë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Shoqërore

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Shoqërore

(1) Shkenca Sociale

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG 4)

(1) Gjeodezi;

(1) Gjeoinformatike/Gjeomatike;

(1) Gjeodezi/Gjeoinformatike/Gjeomatike;

(1) Gjuhe letërsi / Shkenca Sociale.

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit

Ministria Arsimit dhe Sportit kërkon gjithsej (73) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati Tiranë kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(2) IT/Elektronik

(2) Juridik

(2) Ekonomik

(2) Shkenca Natyrore

(2) Shkenca Shoqërore

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë në Arsimin e Lartë kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Gjuhë Letërsi/Histori-Gjeografi

Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK)/Statistikë

Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar, Tiranë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(1) Ekonomik

(1) Mësuesi Gjuhë Letërsi

Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit(AKKSHI) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) IT

Qendra e Botimeve për Diasporën(QBD) kërkon (2) praktikant me profil studimi:

Redaktor Letrar

Korrektor

Marrëdhënie Publike/Komunikim

Faqosje/Design

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Durrës kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik

(2) Mësuesi

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Fier kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(1) Mësuesi

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Korçë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(2) Mësuesi

Drejtoria Rajonale të Arsimit Parauniversitar, Lezhë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(2) Mësuesi

Zyra Vendore  Arsimore Belsh kërkon (1) praktikant me profil studimi:

(1) Mësuesi Matematikë- Fizikë

Zyra Vendore  Arsimore Maliq kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(1) Mësuesi

Zyra Vendore  Arsimore Kolonjë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Mësuesi

Zyra Vendore  Arsimore Devoll kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik;

(1) Juridik

Zyra Vendore  Arsimore Vlorë-Himarë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi (TIK)

Zyra Vendore  Arsimore Selenicë kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar (ZVAP) Vorë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(2) Ekonomik

Zyra Vendore Arsimore Bulqizë kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik/Financë

(1) Informatikë (IT)

(1) Juridik

(1) Mësuesi

Zyra Vendore Arsimore Mat kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(1) Juridik

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Has kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik

(2) Juridik

Zyra Vendore  Arsimore Rrogozhinë kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Poliçan kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(6) Mësuesi

Zyra Vendore e Arsimit Parauniversitar Elbasan kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Juridik

(1) Ekonomik

(1) Mësuesi

Zyra Vendore Arsimore Kamëz kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

(1) Ekonomik

Zyra Vendore Arsimore Durrës kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik/Financë

(2) Mësuesi/Histori

Zyra Vendore Arsimore Tiranë kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Mësuesi

 

 

 

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes kërkon gjithsej (24) praktikantë sipas ndarjes:

Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit(Tiranë) kërkon 6 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Elektronike
 • Teknologji Informacioni dhe Komunikimi
 • Inxhinieri Telekomunikacioni
 • Shkenca Kompjuterike

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile(Tiranë) kërkon praktikantë me profil studimi:

 • (1) Inxhinieri Ndërtimi
 • (1) Shkenca Juridike

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura(Tiranë) kërkon 5 praktikantë me profil studimi:

 • Histori
 • Filologji
 • Arkivistikë

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake(Tiranë) kërkon 8 praktikantë me profil studimi:

 • Inxhinieri Ndërtimi
 • Inxhinieri Gjeodet
 • Arkitekturë

 Qendra e Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeu i Forcave të Armatosura(Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

 •  Histori
 • Gazetari
 • Letërsi