Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit

Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit kërkon gjithsej (80) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (14) praktikantë me profile studimi:

 • (7) Juridik
 • (6) Shkenca Ekonomike
 • (1) Arte / Shkenca Filologjike

Qendra Kombëtare e Veprimtarive Tradicionale (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Trashëgimi Kulturore, Muzikologji


Instituti Kombëtar i Regjistrimit të Trashëgimisë Kulturore
(Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Arkeologji / Trashëgimi Kulturore
 • (1) Arkivistikë

Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Financë / Ekonomi / Kontabilitet
 • (2) Drejtësi
 • (1) Dizajn Grafik (Graphic design)

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, Gjirokastër kërkon (7) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Ekonomik
 • (2) Arkitekturë
 • (2) Inxhinieri ndërtimi
 • (1) Restaurator ose Piktur

Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Shkenca Juridike

Drejtoria e Përgjithshme e Standardizimit kërkon (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Ekonomik / Juridik

Instituti Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore (Tiranë) kërkon (15) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Inxhinieri ndërtimi
 • (1) Gjeodezi
 • (2) Arkitekt
 • (4) Arkeolog
 • (2) Ekonomi / Financë
 • (4) Histori filologji / Dega arkivistike

Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Teknologjia Informacionit (IT)
 • (1) Punë Sociale

Galeria Kombëtare e Arteve (Tiranë) kërkon (7) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Ekonomik
 • (4) Arte
 • (1) Arkitekturë / Urbanistikë

Enti Kombëtar i Banesave (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Inxhinieri ndërtimi / Hidroteknik
 • (1) Specialist arkivi

Drejtoria e Profesioneve dhe Kualifikimeve Profesionale (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Ekonomik
 • (1) IT

Qendra Kombëtare e Kinematografisë (Tiranë) kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Ekonomik
 • (1) Menaxhim Administrimi
 • (1) Juridik

Qendra Muzeore Durrës kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

 • (4) Turizëm Kulturor

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, Berat kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Arkitekturë
 • (1) Inxhinieri Ndërtimi
 • (1)Arkeolog
 • (1) Restaurator Arti

Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore, Korçë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (1)Trashëgimi Kulturore, Histori
 • (1) Arkitekturë

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Inxhinieri Mekanike
 • (1) Inxhinieri Elektrike
 • (1) Shkenca të Natyrës / Kimi

Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

 • (2) Gjuhë Letërsi