Rreth Programit Kombëtar të Praktikave të Punës

 

 

Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët, shpall thirrjen e shtatë për Programin Kombëtar të Praktikave të Punës, në Administratën Shtetërore, Njësitë e Vetqeverisjes Vendore, Institucione Publike të Pavarura dhe Institucione të tjera private.

 

 

Zgjidh institucionin në qytetin ku ti jeton, dhe bëhu pjesë e Programit, për të fituar eksperiencën e dëshiruar të punës!

p

PËRSE TË APLIKONI

 • Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese, që ndikon në zhvillimin e kompetencave profesionale, akademike dhe personale. Programi ju mundëson njohjen me institucionet e administratës shtetërore dhe institucione të tjera publike apo private.

 

 • Gjatë fazës së parë të këtij programi do të realizoni detyra dhe angazhime në institucionet përkatëse, bazuar në një plan pune tre – mujor, të drejtuar nga një mbikqyrës.

 

 • Pas përfundimit me sukses të fazës së parë të programit do të pajiseni me çertifikatë të lëshuar nga Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe Departamenti i Administratës Publike.

 

 • Institucionet bëjnë përzgjedhjen e praktikantëve që do të punësohen me kontratë 1 vjeçare, duke u bazuar tek performanca e vlerësimit të praktikantëve si dhe nevojave të secilit institucion.

SI TË APLIKONI

Vëmendje: Vetëm fituesit do të lajmërohen!

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve “Bachelor”.

Qëllimi i vërtetë është eksperienca e punës!

Zhvillimi i praktikës së punës njihet si përvojë pune, gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike dhe të tjerë. Praktika është pa pagesë.

Pyetje të shpeshta

PROGRAMI SHKURTIMISHT

Faza e parë e programit : praktika do të zgjasë tre muaj e do të zhvillohet përgjatë periudhës  shtator 2022 – dhjetor 2022

Aplikimi është i mundur në faqen: https://praktika.riniafemijet.gov.al/

Hapja e Thirrjes:  1 Korrik dhe përfundon në 10 Gusht

Dokumentet e nevojshëm për aplikim: CV, Letër motivimi

Fillimi i praktikës: Shtator 2022

 

PËRSE TË APLIKONI
 • Qëllimi i Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është përfitimi i një përvoje kualifikuese, që ndikon në zhvillimin e kompetencave profesionale, akademike dhe personale. Programi ju mundëson njohjen me administratën, në sektorin publik dhe atë jopublik.
 • Gjatë fazës së parë të këtij programi do të realizoni detyra dhe angazhime në institucionet përkatëse, bazuar në një plan pune tre – mujor, të drejtuar nga një mbikqyrës.
 • Pas përfundimit me sukses të fazës së parë të programit do të pajiseni me çertifikatë të lëshuar nga Ministri i Shtetit për Rininë dhe Fëmijët dhe Departamenti i Administratës Publike.
 • Institucionet bëjnë përzgjedhjen e praktikantëve që do të punësohen me kontratë 1 vjeçare, duke u bazuar tek performanca e vlerësimit të praktikantëve si dhe nevojave të secilit institucion.
SI TË APLIKONI
 • Aplikimi duhet të kryhet në opsionin “Aplikoni” brenda  Korrik 2022.
 • Përpara se të aplikoni, kontrolloni profilet e kërkuara studimore nga secili institucion dhe qytetet respektive, ku do të zhvillohet praktika.
 • Kujdes: NËSE APLIKONI MË SHUMË SE NJË HERË, DO TË S’KUALIFIKOHENI.
 • Përzgjedhja do të kryhet nga institucionet për të cilat është kryer aplikimi, bazuar në metodologjinë e Programit.
 • Fituesit do të lajmërohen nëpërmjet adresës elektronike.

Vëmendje: vetëm fituesit do të lajmërohen!

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Programi është një mundësi për të rinjtë profesionistë nga mosha 21 deri 26 vjeç, të cilët kanë përfunduar minimalisht ciklin e parë të studimeve

“Bachelor”.

Qëllimi i vërtetë është eksperienca e punës!

Zhvillimi i praktikës së punës njihet si përvojë pune, gjatë rekrutimit në institucionet e administratës publike dhe të tjerë. Praktika është pa pagesë.

Si të hartojmë një letër motivuese: Template-Letër Motivuese