Ministër Shteti për Pushtetin Vendor

Ministër Shteti për Pushtetin Vendor

Ministri Shtetit për Pushtetin Vendor kërkon gjithsej (9) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Shoqërore

Agjencia për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profil studimi:

  • (2) Juridik
  • (1) Shkenca Shoqërore
  • (1) Shkenca Sociale/Administrim dhe Politika Sociale
  • (1) Shkenca Politike
  • (1) Shkenca Natyrore, Dega Matematikë
  • (1) Informatikë Ekonomike
  • (1) Financë