Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë

Kërkon (40) praktikantë me profile studimi:

(3) Inxhinierisë / Arkitekturë / Urbanistikë

(5) Shkenca Sociale

(5) Informatikë,Shkenca Kompjuterike, Rrjete

(2) Inxhinieri / Urbanistikë dhe Infrastrukturë

(1) Inxhinieri Ndërtimi

(3) Politika Mjedisore

(8) Shkenca Ekonomike

(4) Shkenca Juridike

(2) Turizëm/ gjuhët e huaja/anglisht/histori – gjeografi

(2) Fakulteti i sporteve

(1) Hortikulturë, bujqësi, mjedis

(1) Veterinari

(1) Gjeologji – Gjeodezi

(1) Gjeografi – GIZ

(1) Arte (piktura, dekori)

Bashkia Durrës

Bashkia Durrës

Bashkia Durrës

Kërkon (39) praktikantë me profile studimi:

(5) Punë Sociale

(15) Urbanistikë

(4) Juridik

(5) Inxhinieri Informatike

(10) Arkitekturë

Bashkia Vlorë

Bashkia Vlorë

Bashkia Vlorë kërkon (11) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik

(2) Ekonomik

(2) Shkenca Sociale

(1) Marrëdhënie me publikun

(1) Gjeodezi

(1) Veterinari

(1) Agronomi

(1) Arkitekturë

 

 

Bashkia Elbasan

Bashkia Elbasan

Bashkia Elbasan

Kërkon (30) praktikantë me profilet studimore:

  • Ekonomik
  • Juridik
  • Punonjës social
  • Inxhinieri ndërtimi
  • Inxhinieri mjedisi
  • Informatikë
Bashkia Shkodër

Bashkia Shkodër

Bashkia Shkodër

Kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(2) Drejtësi

(2) Ekonomik

(2) Turizëm

(2) Punë sociale

(2) Psikologji