Bashkia Shkodër

Bashkia Shkodër

Kërkon (27) praktikantë me profile studimi:

(2) Juridik
(3) Punë Sociale
(3) Psikologji
(2) Ekonomik
(2) Inxhinieri Ndërtimi
(2) Inxhinieri Mekanike
(2) Inxhinieri Informatike
(2) Inxhinieri Elektrike
(2) Inxhinieri Hidraulike
(2) Arkitekturë
(2) Gjuhë të huaja
(3) Turizëm/Veterinari/Agronomi