Bashkia Tiranë

Bashkia Tiranë

Kërkon (40) praktikantë me profile studimi:

(3) Inxhinierisë / Arkitekturë / Urbanistikë

(5) Shkenca Sociale

(5) Informatikë,Shkenca Kompjuterike, Rrjete

(2) Inxhinieri / Urbanistikë dhe Infrastrukturë

(1) Inxhinieri Ndërtimi

(3) Politika Mjedisore

(8) Shkenca Ekonomike

(4) Shkenca Juridike

(2) Turizëm/ gjuhët e huaja/anglisht/histori – gjeografi

(2) Fakulteti i sporteve

(1) Hortikulturë, bujqësi, mjedis

(1) Veterinari

(1) Gjeologji – Gjeodezi

(1) Gjeografi – GIZ

(1) Arte (piktura, dekori)