Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT kërkon gjithsej (37) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati kërkon (11) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca shoqerore

(2) Shkenca juridike

(2) shkenca mjedisore

(2) Shkenca Inxhinierike

(2) Shkenca ekonomike turizem;

Agjencia Kombëtare e Mjedisit kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca shoqërore

Agjencia Kombëtare e Turizmit kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca ekonomike finance/kontabilitet

(2) Shkenca ekonomike turizem

(1) Shkenca juridike

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura kërkon gjithsej (4) praktikantë sipas ndarjes:

(1) Shkenca ekonomike

(2) Shkenca te natyres (biologji)

(1) Shkenca pyjore

Agjencia Kombëtare e Bregdetit kërkon gjithsej (16) praktikantë sipas ndarjes:

Zyra Qendrore kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca shoqerore

(1) Shkenca mjedisore

(1) Shkenca inxhinierike

Dega Rajonale Lezhë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca mjedisore

(1) Shkenca inxhinierike

Dega Rajonale Durrës kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

(2) Shkenca mjedisore

(1) Shkenca shoqerore

(1) Shkenca inxhinierike

Dega Rajonale Vlorë kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca inxhinierike

Dega Rajonale Sarandë kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Shoqërore

(1) Shkenca mjedisore

Agjencia Kombëtare e Pyjeve kërkon gjithsej (4) praktikantë sipas ndarjes:

(1) Shkenca ekonomike finance/kontabilitet

(3) Shkenca pyjore