Ministria e Brendshme

Ministria e Brendshme kërkon gjithsej (22) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon (18) praktikantë me profil studimi:

  • (10) Shkenca Shoqërore
  • (4) Shkenca Juridike
  • (1) Shkenca Ekonomike
  • (2) Informatikë / Inxhinieri Elektronike / Inxhinieri Informatike / Gjeoinformatikë
  • (1) Shkenca Inxhinierike

Agjencia për Mbështjetjen e Vetqeverisjes Vendore (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

  • (1) Ekonomi/Financë
  • (1) Juridik
  • (1) Shkenca Sociale
  • (1) Gjuhë të huaja (Anglisht)