Ministria e Mbrojtjes

Ministria e Mbrojtjes kërkon gjithsej (28) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati (Tiranë) kërkon gjithsej (4) praktikantë me profil studimi:

  • (2) Shkenca Juridike
  • (1) Shkenca Shoqërore
  • (1) Inxhinieri Elektronike / Informatikë / Teknologji Informacioni / Inxhinieri Telekomunikacioni / Shkenca Kompjuterike

Agjencia e Sistemeve të Ndërlidhjes dhe Informacionit (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

  • (6) Shkenca Kompjuterike/Inxhinieri Elektronike/ Teknologji Informacioni/ Informatikë/ Inxhinieri Telekomunikacioni

Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (Tiranë) kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

  • (1) Inxhinieri Ndërtimi
  • (1) Shkenca Juridike

Arkivi Qendror i Forcave të Armatosura(Tiranë) kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

  • (5) Histori / Filologji / Arkivistikë

Instituti i Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake (Tiranë) kërkon (8) praktikantë me profil studimi:

  • (8) Inxhinieri Elektrike / Inxhinieri Gjeodet / Arkitekturë

 Qendra e Kulturës, Medias, Botimeve të Mbrojtjes dhe Muzeu i Forcave të Armatosura (Tiranë) kërkon 3 praktikantë me profil studimi:

  •  (3) Histori / Gazetari / Letërsi