Kryeministria

Kryeministria kërkon gjithsej (39) praktikantë sipas ndarjes:

Departamenti i Akteve Ligjore Prioritare te Keshillit te Ministrave kërkon gjithsej (5) praktikantë sipas ndarjes:

Njesia e Programimit te Akteve Rregullatore dhe RIA kërkon (3) praktikantë me profil studimi:

 • (2) Juridik
 • (1) Ekonomik/Juridik

Njesia Ligjore e Koordinimit te Akteve Prioritare te Keshillit te Ministrave kërkon (2) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Juridik (të zoteroj shumë mirë anglishten ligjore)
 • (1) Gjuhë e Huaj (Frënge)

Agjencia Shteterore e Programimit Strategjik dhe Koordinimit te Ndihmes (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (1) Shkenca Juridike
 • (2) Shkenca Ekonomike
 • (1) Shkenca Kompjuterike

Agjencia e Prokurimit Publik (Tiranë) kërkon (6) praktikantë me profil studimi:

 • (3) Shkenca Inxhinierike
 • (1) Shkenca Shoqërore
 • (2) Shkenca Kompjuterike / IT/ Shkenca Informatike / Shkenca Ekonomike

Avokatura e Shtetit (Tiranë) kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

 • (10) Shkenca Juridike

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profil studimi:

 • (4) Shkenca Kompjuterike /Inxhinierike / Teknologji Informacioni dhe Komunikimi

Departamenti I Administrates Publike (Tiranë) kërkon (1) praktikant me profil studimi:

 • (1) Gjuhë e Huaj(Anglisht)

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare (Tiranë) kërkon (4) praktikantë me profile studimi:

 • (1) Juridik
 • (1) Arkitekturë
 • (1) Graphic design
 • (1) Kimi dhe teknologji ushqimore

Drejtoria Përgjithshme e Arkivave kërkon (5) praktikantë me profil studimi:

 • (5) Shkenca Shoqërore