Kryeministria

Kryeministria kërkon gjithsej (81) praktikantë sipas ndarjes:

Aparati kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(2) Ekonomik

(1) Shkenca Shoqërore/Punë Sociale

(1) Juridik

(1) IT/informatike ekonomike

Agjencia Telegrafike Shqiptare kërkon (5) praktikant me profil studimi:

(2) Gazetari

(1) Gjuhe -Letërsi (Redaktim)

(1) Gjuhe e Huaj ( Anglisht)

(1) Gjuhe e Huaj ( Frëngjisht)

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU) kërkon gjithsej (11) praktikantë sipas ndarjes:

AMBU Tirane kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike
(1) Juridik
(1) Teknologji Informacioni

ZABU Ishem-Erzen-Mat kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike
(1) Shkenca Inxhinierike
(1) Shkenca Natyrore

ZABU Drin-Bune kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Inxhinierike
(1) Shkenca Natyrore

ZABU Vjose kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Ekonomike
(1) Shkenca Inxhinierike
(1) Shkenca Natyrore

Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) kërkon gjithsej (14) praktikantë sipas ndarjes:

Drejtoria e Trajnimit kërkon (6) praktikantë me profile studimi:

(6) IT/Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike

Drejtoria e-Learning kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(1) Mesuesi
(1) Shkenca Komunikimi,
(1) IT
(1) Grafik Designer/Arkitekture
(1) Regji Filmi/Multimedia

Sektori i Cilesise kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Juridike
(1) Shkenca te Natyres
(1) Shkenca Ekonomike

Avokatura e Shtetit kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(10) Shkenca Juridike

Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Informatikë Ekonomike

(1) Informatikë

Departamenti I Administrates Publike kërkon (1) praktikantë me profile studimi:

(1) Gjuhë e Huaj(Anglisht)

Drejtoria e Shërbimeve Qeveritare kërkon (10) praktikantë me profile studimi:

(1) Ekonomik/ Financë
(1) Ekonomik/ Financë/ Administrim Biznesi
(1) Ekonomik Marketing
(1) Juridik
(1) Inxhinieri Ndërtim / Hidroteknik
(1) Inxhinieri Mekanike
(1) Arkitekturë Interieri dhe Dizajn

Drejtoria Përgjithshme e Arkivave kërkon gjithsej (17) praktikantë sipas ndarjes:

 ASHV Shkodër kërkon (5) praktikantë me profile studimi:

(5) Shkenca Shoqërore

 ASHV Dibër kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Shoqërore

ASHV Durrës kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Shoqërore

Lezhë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Shoqërore

AQSH Tiranë kërkon (3) praktikantë me profile studimi:

(3) Shkenca Shoqërore

Agjencia për Dialog dhe Bashkëqeverisje kërkon (2) praktikantë me profile studimi:

(1) Shkenca Shoqërore

(1) Shkenca Sociale

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG 4)

(1) Gjeodezi;

(1) Gjeoinformatike/Gjeomatike;

(1) Gjeodezi/Gjeoinformatike/Gjeomatike;

(1) Gjuhe letërsi / Shkenca Sociale.