Bashkia Dimal

Ura Vajgurore

Kërkon (16) praktikantë me profile studimi:

(4) Juridik
(2) Financë
(2) Agronomi
(2) Inxhinieri Ndërtimi
(1) Arkitekturë
(1) Punë Sociale
(1) Psikologji
(1) Inxhinieri Mjedisi
(1) Juridik/Ekonomi/Financë
(1) Shkenca Shoqërore/ Psikologji/ Cikël i Ulët i Arsimit Parashkollor