Bashkia Berat

Bashkia Berat

Kërkon (72) praktikantë me profile studimi:

(4) Ekonomi Financë
(2) Shkenca Ekonomike
(1) Informatikë Ekonomike (2) Shkenca Shoqërore
(3) Shkenca Juridike
(1) Inxhinieri Mjedisi
(1) Inxhinieri Ndërtimi / Topografike
(4) Inxhinieri Ndërtimi
(2) Inxhinieri Ndërtimi/ Urbanist/ topograf/ Arkitekturë
(1) Inxhinieri Ndërtimi / Arkitekturë / Elektrike
(1) Inxhinieri elektrike
(1) Inxhinieri Pyjesh
(1) Inxhinieri Hidroteknike / Agrare / Topografike
(2) Inxhinieri Hidro
(1) Inxhinieri Kompjuterike
(3) Arkitekturë
Akademia e Arteve:
(5) Kanto / Pikturë / Regji / Skenarist / Kitarë (1) Regji
(1) Art Pamor
(2) Gjuhë Letërsi
(1) Gjuhë e Huaj
(3) Akademi Ushtarake
(3) Akademi Rendi
(2) Menaxhim turizëm
(2) Guida turistike
(12) Punë Sociale
(4) Psikologji
(2) Fizioterapi