Bashkia Klos

Bashkia Klos

Kërkon (16) praktikantë me profile studimi:

(2) Ekonomik

(2) Juridik

(2) Punë Sociale

(2) Cikël i Ulët i Arsimit Parashkollor

(2) Gazetari

(2) Inxhinieri

(2) Inxhinieri Informatike

(2) Të gjitha profilet e studimit që mund të kryejnë praktika pranë sektorit të bujqësisë dhe atij pyjor