Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve kërkon gjithsej (6) praktikantë me profil sipas ndarjes:


Drejtoria e Logjistikës dhe Digjitalizimit
kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Kompjuterike

Drejtoria e Subjekteve Zgjedhore, Mbikëqyrjes Financimit dhe Monitorimit kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Ekonomike/Juridike

Drejtoria e Ligjshmërisë kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Juridike

Drejtoria e Komunikimit dhe Koordinimit kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Shoqërore/Gjuhë e Huaj/Marrëdhënie Ndërkombëtare

Drejtoria e Menaxhimit të Buxhetit kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Ekonomike

Drejtoria e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse kërkon 1 praktikant me profil studimi:

  • (1) Shkenca Shoqërore/Ekonomike/Juridike